You are currently viewing Конкурс Савеза за школски спорт Србије!

Конкурс Савеза за школски спорт Србије!

Зашто је неопходна дозвола за рад у школском спорту и физичком васпитању деце предшколског узраста?

Према члану 27 Закона о спорту и Правилнику о дозволи за рад спортских стручњака лица која раде у области спорта, Правилника о дозволи за рад спортских стручњака у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста морају имати дозволу за рад издату од стране надлежног националног гранског спортског савеза.

Дозвола за рад је неопходан услов да би спортски стручњак у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста стекао право на рад у пракси и добио право на добијање одговарајуће дозволе за рад сходно Правилницима Савеза за школски спорт Србије.

Стручни рад у спорту, у спортским организацијама које су укључене у рад у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста, могу обављати спортски стручњаци који испуњавају услове предвиђене Законом о спорту и Законом о основама система образовања и васпитања и поседују дозволу за рад предвиђену правилима Савеза за школски спорт Србије.

Ко издаје дозволу за рад у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста?

Савез за школски спорт Србије у сарадњи са високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са Законом, овим правилником и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.

Савез за школски спорт Србије утврђује трошкове издавања и обнављања дозволе за рад, уз претходну сагласност министарства надлежног за спорт, које плаћа подносилац захтева за издавање, односно обнављање дозволе за рад, у складу са Законом.

Дозвола за рад издата спортском стручњаку од стране Савеза за школски спорт Србије сматра се важећом дозволом за рад, за период до 3 године од дана издавања дозволе, у складу са Законом.

Ко може да аплицира за дозволу за рад у у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста?

Спортски стручњаци у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста су лица која имају (на основу члана 27 Закона о спорту и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања):

одговарајуће високо образовање у области спорта и физичког васпитања стечено у акредитованим  високошколским установама,

одговарајући ниво стручне оспособљености са посебном стучном оспособљеношћу за рад са децом у складу са Законом.

Које су врсте дозвола за рад у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста?

Стручњаци у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста се разврставају према спорстким занимањима и звањима, у складу са Правилником о номенклатури занимања и звања у спорту Републике Србије, Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручног сарадника у основној школи и Статутом Савеза за школски спорт Србије.

Спортска занимања у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста су:

Спортски стручњак у области школског спорта – професор,

Спортски стручњак у области школског спорта – координатор,

Спортски стручњак у области физичког васпитања деце предшколског узраста.

Услови за добијање дозволе за рад?

Савез за школски спорт Србије издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку на основу поднете документације о степену завршеног образовања, врсти похађаних семинара/обуке, годинама искуства, здравственом стању, психолошком профилу и потврду о уплати накнаде за трошкове издавања дозволе за рад:

ако испуњава услове у погледу стручне спреме, односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом о спорту којима се уређује номенклатура спортских занимања и звања и Законом о основама система образовања и васпитања и образовања;

ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са спортским правилима Савеза за школски спорт Србије. Здравствени преглед за спортског стручњака подразумева Лекарско уверење за запослење – рад са децом и мора да обухвати општи интернистички преглед и психолошки профил;

ако има одговарајуће радно искуство, у складу са програмском активностима Савеза за школски спорт Србије;

ако је обавио стручно усавршавање у складу са правилима Савез за школски спорт Србије или дипломирао са темом из области школског спорта или физичког васпитања деце предшколског узраста;

ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у спорту за период важења дозволе за рад;

ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.

Како аплицирати за дозволу за рад?

Уколико желите да аплицирате за дозволу за рад у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста потребно је доставити следећу документацију

Захтев за издавање дозволе за рад на обрасцу 2 – Образац 2. апликациони, и Упутство за попуњавање обрасца 2

Копија дипломе или нострификација дипломе који су завршили школовање ван Републике Србије као доказ о завршеном степену образовања

Биографија на А4 страници на којој се помињу најважнија достигнућа, рад и искуство у специфичним областима спорта са нагласком на школски спорт. – ОБРАЗАЦ 2.2

Потписана и печатирана потврда организације о годинама искуства, области деловања (године рада у сваком од програма) и професионалне карактеристике – као доказ о радном искуству у области за коју се тражи дозвола за рад;

Измирене финансијске обавезеу висини 3.000,00дин. Уплату извршити на жиро рачун: Банка Интеса, текући рачун: 160-334759-40

Копија диплома са курсева/семинара/обука које је кандидат похађао – као доказ о стручном усавршавању

Потврда о здравственој споробности да је кандидат способан за рад са децом/ученицима тј. доказ о здравственој способности за рад;

Фотографија у електронском формату, на којој се јасно види лице (као за личну карту).

Психолоска процена за рад са децом, после аплицирања за дозволу та рад, Савез за школски спорт Србије ће орханизовати псиохолоска процена за рад са децом/ученицима и о томе благовремено обавестити.

Комплетну документацију послати на адресу:

Савез за школски спорт Србије

Булевар Михајла Пупина 2, источно крило 2

11 070 Нови Београд

Захтев на обрасцу 2 (у wорд документу), биографију на обрасцу 2.2 (у wорд документу), фотографију у електонском облику послати на мејл: сколскиспорт@мос.гов.рс

Ко утврдјује испуњеност услова за издавање дозволе за рад?

Испуњеност услова прописаних овим правилником за издавање, обнављање или одузимање дозволе за рад спортском стручњаку утврђује Комисија за дозволе за рад Савеза за школски спорт Србије, коју сачињавају два члана кога именује одговарајућа високошколска установа са којом Савез за школски спорт Србије има закључен уговор о стручној сарадњи и једног члана које именује Савез за школски спорт Србије.

Комисија за издавање дозвола за рад доноси одлуке већином гласова.

Комисију чини:

проф. др Душан Митић, председник Комисије (Факултет спорта и физичког васпитања у Београду)

проф. др Звездан Савић, члан Комисије, (Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу)

Борисав Станковић, проф, члан Комисије

Сања Угрен, проф, секретар Комисије

Како се обнавља дозвола за рад?

Спортски стручњак ради обнављања дозволе за рад подноси захтев Савезу за школски спорт Србије 60 дана пре истека рока на који је дозвола за рад издата.

Спортском стручњаку се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и овим правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање осам часова стручног усавршавања, од којих најмање пет из области за коју је стекао дозволу за рад (семинари Савеза за школски спорт) и ако је у том периоду стекао стручно спортско искуство у складу са правним актима Савеза за школски спорт Србије. Три часа стручног усавршавања могу да се стекну на основу учествовања на стучним и научним конференцијама које организују високошколске установе Србије и на акредитованим ЗУОВ семинарима из области физичког васпитања.

Спортском стручњаку са звањем „Спортски стручњак у области физичког васпитања деце предшколског узраста – инструктор“ се може обновити дозвола за рад ако је, у складу са Законом и правилником, у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање шеснаест часова стручног усавршавања и ако је у том периоду стекао стручно искуство у складу са правним актима Савеза за школски спорт Србије. Шеснаест бодова стручног усавршавања може да се стекне на основу учествовања на стучним и научним конференцијама које организују високошколске установе, на акредитованим ЗУОВ семинарима из области физичког васпитања или на националном семинару који организује Савез за школски спорт Србије.

Спортски стручњак уз захтев за обнављање дозволе за рад подноси и доказ о обављеном стручном усавршавању, односно доказ о стеченом одговарајућем спортском звању или постигнутом врхунском спортском резултату.

Колико важи лиценца?

Лиценца важи 3 године и након тог периода неопходно је обновити дозволу за рад.

Кад престае да важи дозвола за рад и да ли се може одузети?

Дозвола за рад издата спортком стручњаку у области школског спорта и физичког васпитања деце предшколског узраста аутоматски престаје да важи на дан истека периода на који је издата.

Савез за школски спорт Србије одузима дозволу за рад спортском стручњаку, и то:

Ако престане да испуњава услове за издавање дозволе за рад прописане правилником;

Ако је теже прекршио обавезе у вези стручног рада, утврђене Законом и спортским правилима Савеза за школски спорт Србије;

Ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности у области спорта, док трају правне последице осуде;

Ако му је изречена, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 101/05), мера трајне забране обављања функција у области спорта због повреде антидопинг правила.

Савез за школски спорт Србије спортског стручњака коме јеодузео дозволу за рад у складу са ставом 1 овог члана, брише са званичнеевиденције Савеза у року од осам дана од дана доношења одлуке о одузимању дозволе за рад а у истом року спортски стручњак мора да врати издату дозволу за рад.

ИЗВОР : САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ